.Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané pod skratkou VOP) platia pre nákup ebookov (elektronických knih), audio nahrávok, videí (ďalej označované ako „digitálny obsah“ alebo  „produkt“)  a služieb (konzultácií, osobného koučingu, kurzov, workshopov, seminárov a prednášok online alebo naživo) cez webové rozhranie https://womanessence.one/ prevádzkovaným Petrou Melichárkovou, (ďalej tiež len ako „Predávajúci“)
 2. Nákup digitálneho obsahu a služieb prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v č. III VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a podrobne uvádza  a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho a Predávajúceho. Ujednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť  (teda text kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP riešia aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s používaním internetových stránok  https://petrasujova.sk/ súvisia.
 3. Prajem si, aby pre vás boli naše produkty prínosné a aby čas strávený na webových stránkach  bol pre vás príjemný a aby ste presne vedeli, čo u nás na webových stránkach nájdete, ako celý proces nákupu produktov od ich výberu až po dodanie prebieha, čo môžete očakávať a ako  vám môžeme pomôcť pri riešení vašich požiadavok. Toto všetko sa dočítate v týchto VOP.
 4. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte predtým ako produkt kúpite. Prosím prečítajte si VOP pozorne a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte nás ešte pred objednaním produktu. Kontakty nájdete v čl. II VOP. Tým, že kliknete na tlačítko „Odoslať“, „Objednať“ alebo „Kúpiť“ dávate najavo, že ste VOP videli, prečítali a súhlasíte s  takým priebehom obchodu ako tu popisujeme. Dávate tým signál, že svoju objednávku myslíte vážne a že ste rovnako ako my pripravení splniť svoje záväzky z následne uzavretej kúpnej zmluvy (Teda my ako Predávajúci, predovšetkým dodať vám produkt podľa vašej objednávky a vy ako Kupujúci zaplatiť za dodaný produkt dohodnutú cenu).

Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre ľahšiu orientáciu, tu je obsah:

 1. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok
 2. Dôležité pojmy (definície)
 3. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 4. Cena produktov a služieb, platba
 5. Dodacie podmienky
 6. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom, uživateľský účet (pokiaľ je súčasťou produktu)
 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 8. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok
 9. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
 10. Záverečné ustanovenia

 

II. Dôležité pojmy (definície)

 1. Predavajúci. Predávajúcim je Petra Melichárková, so sídlom Majerníkova 3479/1, 841 05 Bratislava, IČO:52583783, DIČ:1074400008.

Adresa pre doručovanie: Majerníkova 3479/1, 84105 Bratislava.

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: info@womanessence.one

 1. Kupujúci. Kupujúcim, resp. objednávateľom je každý návštevník, ktorý prostredníctvom webového rozhrania  https://womanessence.one/ so mnou ako Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu, a tým si kúpi niektorý z produktov. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba s.r.o alebo a.s.) alebo spotrebiteľ.
 2. Spotrebiteľ. Spotrebiteľom sa pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z., rozumie  fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania alebo zamestnania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem mať za to, že kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ.
 3. Spotrebiteľská zmluva. Je kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje Spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má Predávajúci i viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. 
 4. Zmluva uzatvorená na diaľku. Je taká kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci osobne stretli, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom emailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vaším poskytovateľom internetového pripojenia, resp. telefonného operátora.
 5. Odoslaním objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku,predovšetkým prostredníctvom webovej stránky https://petrasujova.sk/, emailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.
 6. Rozhodné právne predpisy.Sú to právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide o zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej tiež „OZ“) a v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ, tak i zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva produkt alebo službu cez webové rozhranie, tj. prostredníctvom automatického objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára, alebo emailom alebo telefonicky.
 2. POPIS PRODUKTOV A SLUŽIEB. Na webovom rozhraní je uvedený zoznam ponúkaného digitálneho obsahu a služieb, vrátane popisu, čo obsahuje, komu je určený, čo čitateľovi alebo používateľovi môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Všetky informácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívnej povahy. Ako Predávajúci nie sme povinní uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadne týchto produktov.
 3. OBJEDNANIE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY. Pre objednanie produktu alebo služby cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte informácie o objednávanom produkte alebo službe (výberom vo formulári a prípadne množstvo objednaného produktu), údaje pre fakturáciu (vaše meno a priezvisko alebo firmu, adresu, email, a v prípade podnikateľov IČO, a IČ DPH ak ste platca DPH) a zvolíte spôsob platby. 

Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a opraviť prípadné chyby a nesprávnosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. 

O obdržaní objednávky vás budem informovať emailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácia o obdržaní objednávky je zaslaná automaticky. Do momentu kedy vám je doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné mailom  alebo telefonicky (na adrese uvedenej v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzavretá. Akékoľvek zmeny uzavretej kúpnej zmluvy (vrátane zrušenia objednávky) sú potom možné len na základe dohody medzi nami.

V prípade pochybností vás môžeme kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a pokiaľ sa pravosť objednávky nepodarí overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a nebude vybavená. 

Objednávku služieb je možné urobiť aj telefonicky alebo emailom. Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. 

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe a tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z našej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujeme v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

IV. Cena produktov a služieb, platba

 1. CENA PRODUKTU A SLUŽBY. Na webovom rozhraní je vždy uvedená aktuálne platná cena jednotlivých produktov a služieb. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená.  Pokiaľ je uvedená akciová cena, je spolu s ňou uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akciová cena platí. Vzhľadom k charakteru digitálnych produktov nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jeho dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. predtým ako kliknete na tlačidlo „Odoslať“) je konečná cena.

Nie som platcom DPH. Všetky uvádzané ceny na webovej stránke www.womanessence.one sú konečné.

 1. Dohodnutá kúpna cena je cena uvedená pri produkte v momente odoslania vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Pokiaľ by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený najmä preklep a iná zjavná chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, nie sme povinní vám za takúto zjavne chybnú cenu ebook dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany i k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, sme oprávnení od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde ku zmene kúpnej ceny v dobe medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí kúpna cena platná v momente odoslania objednávky, pokiaľ nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode. 
 2. Pokiaľ nie je inak dohodnuté, sme povinní vám produkt dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. Do okamžiku zaplatenia kúpnej ceny zostáva produkt v mojom vlastníctve.
 3. SPÔSOB PLATBY. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

– Bezhotovostne bankovým prevodom na môj účet (platba trvá spravidla 1 pracovný deň): pokyny k platbe, v podobe faktúry, obdržíte v maili potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, uveďte príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a produkt, čo najskôr dodaný.

– Bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba sa vykoná ihneď). 

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o. 

Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v eurách (EUR). 

 1. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY. V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 14 dní od potvrdenia prijatia objednávky (t. j. od uzavretia Kúpnej zmluvy). Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe a vo faktúre.  Kúpna cena je zaplatená v momente, kedy je príslušná čiastka pripísaná na náš bankový účet. V prípade online platby kartou alebo rýchlym bankovým prevodom je kúpna cena splatná bezprostredne po uzavretí Kúpnej zmluvy.

Produkty nie je možné uhradiť formou splátok.

 

V. Dodacie podmienky

 1. SPÔSOB DODANIA PRODUKTU. Digitálny obsah vo formáte pdf  bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na vami poskytnutú elektronickú adresu ako príloha mailovej správy alebo zaslaním odkazu, na ktorom je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť. Digitálny obsah vo formáte mp4 bude dodaný formou prístupu do členskej sekcie po zaplatení kúpnej ceny na vami zvolenú emailovú adresu.

Po uhradení kúpnej ceny vám bude vytvorený uživateľský účet na webovom rozhraní a budú vám vygenerované a na vami vybranú elektronickú adresu zaslané prístupové údaje k vášmu uživateľskému účtu (podmienky používania sú uvedené v čl. VI týchto VOP). 

 1. SPÔSOB DODANIA SLUŽBY. Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby – uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny v programe. K takýmto zmenám patrí napríklad aj realizácia poskytovanej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.
 3. DODACIA LEHOTA.Dĺžka dodacej lehoty závisí od zvoleného spôsobu platby. Ak je platba realizovaná bežným bankovým prevodom, bude produkt dodaný najneskôr do 3 pracovných dní potom, ako bude platba pripísaná na môj bankový účet. V prípade platby online platobnou kartou alebo rýchlym online prevodom bude produkt dodaný obratom po vykonaní platby. 
 4. NÁKLADY NA DOPRAVU.Vzhľadom na charakter produktu a služby nie sú účtované žiadne náklady na dopravu.
 5. Po dodaní produktu si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a pokiaľ zistíte akékoľvek nedostatky alebo vady, kontaktujte ma prosím, aby som mohla zjednať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP. 
 6. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte .pdf a .mp4(podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom, užívateľský účet (pokiaľ je súčasťou produktu)

 1. Digitálny obsah zasielame iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením linku na miesto, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte pdf a mp4. Obsah stiahnite v internetovom prehliadači, pokiaľ bol dodaný formou zaslania linku. Pre stiahnutie ebooku je potrebné, aby ste boli pripojený k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. 

K prehraniu obsahu v členskej sekcii je nutné sa prihlásiť do vášho uživateľského účtu zadaním prístupových údajov. Obsah prehrajete s pomocou internetového prehliadača podporujúceho audio a video prehrávanie. Software musí obsahovať obvyklé zvukové kodeky. Pre online prehrávanie obsahu je nevyhnutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Ďalej je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dat alebo výpadku serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 1. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez nášho výslovného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho používanie ďalšími osobami. Digitálny obsah slúži výlučne ku vzdelávacím účelom a informačným účelom a je vytvorený s využitím mojich znalostí a skúseností. Jedná sa o návody a odporúčania a záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Produkty nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu. Upozorňujem, že sa nejedná o zdravotné služby. Poskytované služby v žiadnom prípade nenahradzujú odbornú zdravotnú starostlivosť, sú výsostne osobného charakteru.  Nezodpovedám za váš prípadný neúspech v aplikácii postupov, rád a odporúčaní uvedených v digitálnych produktoch a službách.
 2. Uživateľský účet. K prístupu k uživateľskému účtu obdržíte prístupové údaje obratom po úhrade kúpnej ceny. Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožníte ich použitie tretím osobám. Ako kupujúci sa zaväzujete udržovať vaše údaje v uživateľskom účte aktuálne a pravdivé. V prípade porušenia vašich povinností týkajúcich sa ochrany autorských práv alebo závažného porušenia týchto VOP sme oprávnení po predchádzajúcom upozornení vám uživateľský účet zneprístupniť či zrušiť.

 

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej na diaľku odstúpiť bez udania dôvodu spravidla v lehote 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Objednávateľ má, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: info@womanessence.one vyhlásením, že objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Objednávateľovi bude vrátená zaplatená suma najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy. Peniaze vám vrátim rovnakým spôsobom, akým ste ich uhradili, pokiaľ sa nedohodneme inak. 

 1. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť i v ďalších prípadoch stanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade vadného plnenia (článok VIII. VOP). Ako Predávajúci sme oprávnení od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, že došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušenia autorských práv a v ďalších prípadoch stanovených zákonom. Pokiaľ by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 5 dní po dni splatnosti, Kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší. 
 2. Pokiaľ Vám bol spoločne s digitálnym produktom poskytnutý darček alebo bonus, ktorý nie je priamo súčasťou produktu, je darovacia zmluva medzi nami uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodu alebo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z mojej strany pre podstatné porušenie vašich povinností z Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca platnosť a účinnosť a ste povinný mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané alebo sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, pokiaľ nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie vrátenia peňazí. 

 

VIII. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok

 1. Práva vznikajúce z vadného plnenia a záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 2. Ako Predávajúci vám zodpovedáme, že produkt pri prevzatí nemá vady. Pokiaľ ste spotrebiteľom, ak sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že produkt bol vadný už pri prevzatí. Pokiaľ ste spotrebiteľom, zodpovedáme tiež zato, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia produktu.
 3. V prípade výskytu vady, ktorú nie je možné odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu vady, alebo výskytu väčšieho počtu vád, máte právo požadovať výmenu produktu za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy ani si neuplatníte právo na dodanie nového produktu bez vád, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať i v prípade, že by som nebola schopná vám nový produkt bez vád dodať, rovnako tiež v prípade, že by som nezjednala nápravu v primeranej dobe alebo že by vám zjednanie nápravy spôsobilo značné problémy. Vzhľadom na charakter produktu prichádza do úvahy ako vada nedostupnosť časti obsahu, poprípade chýbajúca alebo nečitateľná časť.
 4. Právo z vadného plnenia vám nenáleží, pokiaľ by ste pred prevzatím produktu vedeli, že produkt má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym užívaním alebo uložením produktu.
 5. Pokiaľ vám produkt (resp. prístupové údaje) nebol dodaný v dodacej lehote, prosím, skontrolujte si najprv zložky „hromadná pošta“ alebo spam. Pokiaľ ani tam produkt (prístupové údaje) nenájdete, uplatnite si reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.
 6. Reklamáciu si uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vady. Reklamáciu si môžete uplatniť mailom na elektronickú adresu info@womanessence.one. Pokiaľ je to možné priložte k reklamácii faktúru, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. Pokiaľ ste spotrebiteľ, o uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie.
 7. Náhrada škody pri neprevzatí služby

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti  Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 1. Storno podmienky

Konzultačné/koučingové služby môžu byť bez poplatku zrušené alebo presunuté do 2 dní pred termínom. Pri zrušení koučingového sedenia v deň termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %. Takisto pri neskorom príchode klienta na sedenie, sedenie skončí vo vopred dohodnutom čase, klient (Kupujúci) nemá nárok na náhradu ním spôsobeného meškania, nedodržania termínu a času stretnutia.

Kurzy, školenia, semináre, tréningy, workshopy (ďalej len aktivita) je možné stornovať za nasledovných podmienok:

Do 4 týždňov pred začiatkom aktivity je storno možné bez poplatku. Pri stornovaní v čase od 4 týždňov pred začiatkom aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 %, od 1 týždňa pred začiatkom  aktivity 100 % z účastníckeho poplatku. Storná sa musia realizovať písomne bez výnimky. Náhradní účastníci môžu byť menovaní kedykoľvek.

Ako Predávajúci môžem odmietnuť ďalšie poskytovanie služieb v akomkoľvek bode spolupráce v prípade, že niečo zo strany klienta nie je mnou akceptovateľné alebo je to mimo mojich morálných zásad a osobných hodnôt rovnako ako v prípade, že je to len niečo, čo považujem za nevhodné správanie. V tom prípade vám bude vrátená pomerná, neyužitá časť.

 1. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

 

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Pokiaľ máte k uzavretej Kúpnej zmluve, jej plneniu alebo k mojej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma prosím na elektronickej adrese info@womanessence.one.
 2. Podnikám na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov zabezpečuje Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. I na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.
 3. O spotrebiteľskom spore medzi mnou ako Predávajúcim a Spotrebiteľom rozhoduje príslušný súd Slovenskej republiky.

 

X. Záverečné ustanovenia

 1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho, ktoré zo zmluvy vyplývajú. 
 2. Podmienky ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v osobitnom dokumente, ktorý je dostupný na webovom rozhraní. 
 3. Tieto VOP môžu byť kedykoľvek jednostranne zmenené, pre Kupujúceho platí text obchodných podmienok účinný v momente odoslania objednávky. 
 4. Tieto VOP sú účinné od 21. marca 2023.

 

Esencia Ženy.sk

info@matuss10.sg-host.com

Obchodné podmienky

Ochrana údajov