šeobecné obchodné podmienky pre aktivity a pobyty

 1. Úvodné ustanovenia

​​1.1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok, je úprava práv a povinností spoločnosti a zákazníka/objednávateľa pri rezervácii/registrácií/zakúpení účasti na udalostiach organizovaných alebo sprostredkovaných organizátorom, ako aj ďalších podmienok v súvislosti s poskytovaním ponúkaných služieb.

1.2. Cieľom spoločnosti je organizovanie, sprostredkovanie a ponuka pobytových, spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych udalostí a pohybových aktivít, ako aj vytvorenie podmienok umožňujúcich získanie práv a možností účastí na takýchto udalostiach. 

 1. Definícia pojmov

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie pod pojmom:

2.1.  Spoločnosť, organizátor alebo usporiadateľ je Ing. Petra Melichárková.

2.2. Zákazník, účastník akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o služby poskytované spoločnosťou; osobne, objednávkou alebo registráciou prostredníctvom internetových portálov prevádzkovaných spoločnosťou alebo jej partnermi.

2.3. Udalosť je spoločenská akcia kultúrneho, športového alebo vzdelávacieho charakteru, ktoré organizuje alebo usporadúva organizátor. Jednotlivé podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času. Udalosťou/podujatím sa rozumie aj skupina príbuzných udalostí/podujatí.

2.4. Účasť je návšteva/zúčastnenie sa zákazníka udalosti, v časovom rozsahu ako plná, tak aj čiastočná.

2.5. Registrácia je prejav vôle zákazníka – záujem o účasť na konkrétnej udalosti alebo skupine udalostí v zmysle ich popisu a zamerania.

2.6. Občiansky zákonník: zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.7. Zákon o ochrane osobných údajov: zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

2.8. Storno úhrady: vrátenie zostatku z vopred uhradenej sumy za produkt/službu

2.9. Storno poplatok: poplatok, resp. percentuálna sadzba odrátavaná zo zostatku z vopred uhradenej sumy za produkt/službu pri storne zo strany zákazníka.

 1. Registrácia

3.1. Registrácia na udalosť je možná cez objednávkový formulár, ktorý je uvedený na príslušnej stránke. Na základe toho Vám budú na Vašu mailovú adresu zaslané ďalšie informácie vrátane platobných podkladov.

3.2. Registrácia na udalosť je platná a Vaše miesto je rezervované po uhradení zálohy vo výške 100,-EUR bankovým prevodom na účet. Platobné podklady Vám budu zaslané v maili po prihlásení cez objednávkový formulár. Do doby pripísania zálohy na náš účet je Vaše miesto len registrované.
Ak sa kapacita naplní medzi Vašim prihlásením cez objednávkový formulár a pripísaním zálohy na náš účet, záloha Vám bude v plnej výške vrátená.
Počet miest na udalosť je obmedzený.

3.3. Registráciou zákazník potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a podrobne zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bezvýhradne a plne súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy.

 1. Všeobecné pravidlá konania udalostí

4.1. Rozsah a charakter jednotlivých udalostí, vrátane ich cien je daný aktuálnou ponukou a cenníkom organizátora, platným v čase registrácie alebo objednania služby.

4.2. Aktuálne informácie sú aktualizované na stránke matuss2.sg-host.com.

4.3. Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok organizátora zaistiť zákazníkovi účasť na realizovanej udalosti podľa popisu a záväzok zákazníka uhradiť poplatok za účasť a čerpanie súvisiacich služieb.

 1. Zodpovednosť a bezpečnosť

5.1. Účasť na udalosti je dobrovoľná. Účastník berie na vedomie, že sa udalosti účastní na svoje vlastné riziko a zodpovednosť.

5.2. Účastník v priebehu celej udalosti nesie plnú zodpovednosť za svoje zdravie. Účastník je v plnom rozsahu zodpovedný za svoje deti, ich zdravie a bezpečnosť. Pokyny lektora sú len návrhy a účastník sa nimi riadi podľa vlastného uváženia a na vlastnú zodpovednosť.

5.3. Účastník vyhlasuje, že v súčasnosti nie je pod vplyvom psychotropných, omamných či iných návykových látok alebo alkoholických produktov, netrpí žiadnou fyzickou alebo duševnou poruchou, neužíva psychofarmaká, ktoré by mohli mať negatívny dopad na priebeh udalosti (priamo či nepriamo) a nie je nijako zdravotne indisponovaný.

5.4. Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť zákazníkovu účasť na udalosti, ak to uzná za vhodné. V tomto prípade bude zákazníkovi vrátený poplatok za udalosť.

5.5. Účastník má právo kedykoľvek udalosť opustiť. V tomto prípade nebude účastníkovi poplatok za udalosť vrátený.

5.6. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za využitie informácii zákazníkom a úspechy alebo neúspechy plynúce z účasti na udalosti.

5.7. Účastníci berú na vedomie, že udalosť nie je náhradou za lekársku ani psychoterapeutickú starostlivosť. Udalosti sú formou osobného rozvoja.

 1. Cena a platobné podmienky

6.1. Cena udalosti je daná cenníkom organizátora platným v dobe objednania/registrácie, pokiaľ nie je dohodnutá cena odlišná. Konkrétna cena udalosti je vždy uvedená na príslušnej stránke.

6.2. Cena udalosti je splatná najneskôr 4 týždne pred začiatkom udalosti.

6.3. Cena môže byť uhradená nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne (hotovosťou)
 • prevodom na bankový účet
 • kombináciou vyššie uvedených možností.
 1. Storno

7.1. O storno účasti na udalosti je nutné požiadať písomne emailom na adresu organizátora.

7.2. Záloha je vratná v prípade zrušenia účasti zákazníkom 5 týždňov a viac pred začiatkom udalosti. Po tomto termíne sa záloha stáva nevratná.

7.3. Celú udalosť je nutné uhradiť najneskôr 4 týždne pred začiatkom udalosti.

7.4. Storno poplatky sú stanovené nasledovne:

Zrušenie účasti

Storno poplatok

viac ako 14 kalendárnych dní pred začiatkom udalosti

50%

14 až 8 kalendárnych dní pred začiatkom udalosti

80%

7 a menej kalendárnych dní pred začiatkom udalosti

100%

7.5. Vrátenie zostatku z vopred uhradenej sumy („storno úhrady“) je možné nasledovne:

 • zaslaním peňažných prostriedkov bankovým prevodom
 • hotovosťou (ak bola vopred uhradená suma zrealizovaná hotovosťou).

7.6. Organizátor je povinný vrátiť zostatkovú sumu najneskôr do 30 dní po prijatí storno oznámenia od účastníka, ak sú storno podmienky splnené.

7.7. Účastník môže na vlastné náklady nájsť za seba náhradu. Uhradený poplatok je v tomto prípade prevedený na náhradníka.

7.8. Organizátor je povinný informovať účastníkov v prípade zrušenia udalosti alebo v prípade zmeny termínu udalosti alebo v prípade zmeny adresy konania udalosti.

7.9. V prípade zrušenia udalosti bude uhradený poplatok vrátený účastníkovi.

 1. Sťažnosti a podnety

8.1. Zákazník môže akékoľvek svoje sťažnosti a podnety nahlásiť organizátorovi emailom na adresu organizátora. Po prehodnotení sťažnosti a podnetu spoločnosť oboznámi zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu. Pre odoslanie sťažnosti alebo podnetu je možné využiť aj formulár na stránkach organizátora.

 1. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto všeobecné podmienky sú platné od 1.8.2019. Tieto všeobecné podmienky sú priebežne upravované o aktuálne princípy fungovania organizátora. Posledná úprava: 1.8.2019.

9.2. Spoločnosť je oprávnená tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom dátum poslednej aktualizácie je spoločnosť povinná uvádzať. Aktualizované znenie je účinné o uvedeného dátumu. Pre zákazníkov sú záväzné všeobecné obchodné podmienky účinné v deň registrácie alebo vzniku zmluvy o poskytovaní služieb týkajúcich sa konkrétnych udalostí. Pokiaľ dôjde ku zmene týchto všeobecných obchodných podmienok po registrácii alebo po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb, nebude mať táto zmena vplyv na práva a povinnosti strán, avšak účastník bude mať možnosť pristúpiť k novým všeobecným obchodným podmienkam. Účelom zmien a úprav všeobecných podmienok je zvýšenie kvality komunikácie a transparentnosti vo vzťahoch medzi organizátorom a zákazníkom. 

9.3. V prípade, že by sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stalo neplatným alebo neúčinným, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá a platnosť a účinnosť všeobecných obchodných ako celku naďalej trvá s výnimkou neplatných článkov. Neplatné alebo neúčinné ustanovenia týchto všeobecných podmienok organizátor nahradí takými platnými alebo účinnými ustanoveniami, ktoré čo najviac zodpovedajú zmyslu a účelu neplatných alebo neúčinných ustanovení.